โรงเรียนบ้านโคกสายทอง
จังหวัดนครพนม...พระธาตุพนมค่าล้ำ วัฒนธรรมหลากหลาย เรณูผู้ไท เรือไฟโสภา งามตาฝั่งโขง
.
บรรณฑรวรรณ ป้องกัน
แอดมินโรงเรียนบ้านโคกสายทอง

อารีวรรณ พวงเงิน
โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย
นรินภร โพธิ์สุ
โรงเรียนบ้านแค
พิศวาท กุลมา
โรงเรียนบ้านนาคํา
ปุณิกา มังคละคีรี
โรงเรียนบ้านม่วงนาสีดา
คำปลิว สุภาพงษ์
โรงเรียนบ้านเสียวสงคราม

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านโคกสายทอง
สังกัด   สพป.นครพนม เขต 2
ที่อยู่   บ้านโคกสายทอง หมู่ 5 ตำบลนาเข อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม 48140
มีพื้นที่ทั้งหมด 
8 ไร่ 1 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ระดับอนุบาล-ประถมศึกษา
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   บ้านโคกสายทอง หมู่ 5 ตำบลนาเข อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม 48140
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
0 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
4 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
5 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.นครพนม เขต 2 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561 74.59%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน
2562 45.17%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านโคกสายทอง ,

ภาพโรงเรียน

 


ศันสนีย์ ชูแหวน
แอดมินเขต สพป.นครพนม เขต 2

สพป.นครพนม เขต 1
สพป.นครพนม เขต 2

โรงเรียนบ้านหินฮาว
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2

โรงเรียนบ้านบางจัน
สพป.พังงา

โรงเรียนบ้านตาเนาะปูเต๊ะใน
สพป.ยะลา เขต 2

โรงเรียนเพียงหลวง 18
สพป.เลย เขต 1


Powered By www.thaieducation.net