โรงเรียนบ้านรามราช
จังหวัดนครพนม...พระธาตุพนมค่าล้ำ วัฒนธรรมหลากหลาย เรณูผู้ไท เรือไฟโสภา งามตาฝั่งโขง
.
นเรศ ประเสริฐสังข์
แอดมินโรงเรียนบ้านรามราช

จุฑามาศ ด้วงติลี
โรงเรียนบ้านดงน้อย
รุจิรา แสนหูม
โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก
นิตยา พรหมมา
โรงเรียนชุมชนนางัว
กชพร ไชยจันทร์
โรงเรียนบ้านปากทวย
ศิวิมล เจริญผล
โรงเรียนชุมชนบ้านไชยบุรี

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านรามราช
สังกัด   สพป.นครพนม เขต 2
ที่อยู่   หมู่ 1 ตำบลรามราช อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
มีพื้นที่ทั้งหมด 
14 ไร่ 0 งาน 72 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
11 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ