โรงเรียนบ้านธาตุ
จังหวัดนครพนม...พระธาตุพนมค่าล้ำ วัฒนธรรมหลากหลาย เรณูผู้ไท เรือไฟโสภา งามตาฝั่งโขง
.
นายไพศาล นครังสุ
แอดมินโรงเรียนบ้านธาตุ

สุวรรณภา สุวรรณเพ็ชร
โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี
ลักขณา การร้อย
โรงเรียนบ้านอ้อวังหมากเห็บ
เข็มเพชร พงษ์พัฒน์
โรงเรียนบ้านเหล่าหนาด
ดารุณี ทองนู
โรงเรียนบ้านโคกสะอาด
พิศวาท กุลมา
โรงเรียนบ้านนาคํา

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านธาตุ
สังกัด   สพป.นครพนม เขต 2
ที่อยู่   รร.บ้านธาตุ หมู่ 13 ตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
มีพื้นที่ทั้งหมด 
13 ไร่ 1 งาน 40 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 2-ป.6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ 13 ตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
4 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
2 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
7 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.นครพนม เขต 2 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561 75.28%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน
2562 50.00%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านธาตุ 17.536997 , 104.636663

ภาพโรงเรียน

 


ศันสนีย์ ชูแหวน
แอดมินเขต สพป.นครพนม เขต 2

สพป.นครพนม เขต 1
สพป.นครพนม เขต 2

โรงเรียนวัดบ้านหมาก
สพป.สระบุรี เขต 2

โรงเรียนวัดคลองงิ้ว
สพป.ชัยนาท

โรงเรียนบ้านท่าพิกุล
สพป.พิจิตร เขต 1

โรงเรียนบ้านป่าโมง
สพป.อุบลราชธานี เขต 5


Powered By www.thaieducation.net