โรงเรียนบ้านนาเพียง(ศรีสงคราม)
จังหวัดนครพนม...พระธาตุพนมค่าล้ำ วัฒนธรรมหลากหลาย เรณูผู้ไท เรือไฟโสภา งามตาฝั่งโขง
.
วิรัตน์ คัชเขียว
แอดมินโรงเรียนบ้านนาเพียง(ศรีสงคราม)

บรรณฑรวรรณ ป้องกัน
โรงเรียนบ้านโคกสายทอง
ธีรพงษ์ นาหอมจันทร์
โรงเรียนบ้านเซียงเซา
เทียมแข นาโควงค์
โรงเรียนบ้านพนอม
ณัฎฐิณี ศรีลาศักดิ์
โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์
ศุภานันท์ แก้วอุ่นเรือน
โรงเรียนบ้านนาเดื่อ

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านนาเพียง(ศรีสงคราม)
สังกัด   สพป.นครพนม เขต 2
ที่อยู่   113 หมู่ 5 บ้านนาเพียง ต.ท่าบ่อสงคราม อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม 48150
มีพื้นที่ทั้งหมด 
14 ไร่ 0 งาน 1 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 1 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   113 หมู่ 5 บ้านนาเพียง ต.ท่าบ่อสงคราม อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม 48150
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
0 คน
จำนวนข้าราชการครู 
4 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
1 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
5 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2561
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.นครพนม เขต 2 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561 74.59%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน
2562 45.17%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านนาเพียง(ศรีสงคราม) ,

ภาพโรงเรียน

 


ศันสนีย์ ชูแหวน
แอดมินเขต สพป.นครพนม เขต 2

สพป.นครพนม เขต 1
สพป.นครพนม เขต 2

โรงเรียนบ้านห้วยตาด
สพป.เลย เขต 1

โรงเรียนวัดเดิมบาง
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3

โรงเรียนบ้านป่างาม
สพป.สงขลา เขต 3

โรงเรียนบ้านหนองราชวัตร
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3


Powered By www.thaieducation.net