โรงเรียนบ้านคับพวง
จังหวัดนครพนม...พระธาตุพนมค่าล้ำ วัฒนธรรมหลากหลาย เรณูผู้ไท เรือไฟโสภา งามตาฝั่งโขง
.
สุภาพร อุ่นลุม
แอดมินโรงเรียนบ้านคับพวง

รุจิรา คำสงค์
โรงเรียนบ้านผึ้ง
สุนิสา พันธ์น้อย
โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง
ถนอง พลราชม
โรงเรียนบ้านดงดู่งาม
เนาวรัตน์ ถาพร
โรงเรียนบ้านสร้างหิน
นุจรี สีลา
โรงเรียนบ้านโพนป่าหว้าน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านคับพวง
สังกัด   สพป.นครพนม เขต 1
ที่อยู่   หมู่ 4 บ้านคับพวง ต.น้ำก่ำ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม
มีพื้นที่ทั้งหมด 
5 ไร่ 1 งาน 72 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 2 -ป.6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   บ้านคับพวง ต.น้ำก่ำ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
4 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
1 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
7 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2560
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.นครพนม เขต 1 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561 96.59%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน
2562 63.35%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านคับพวง ,

ภาพโรงเรียน

 


ศิรินทิพย์ นึกได้
แอดมินเขต สพป.นครพนม เขต 1

สพป.นครพนม เขต 1
สพป.นครพนม เขต 2

โรงเรียนบ้านห้วยท่าง
สพป.น่าน เขต 2

โรงเรียนบ้านท่าเชียด
สพป.พัทลุง เขต 2

โรงเรียนวัดประชาธิการาม
สพป.พังงา

โรงเรียนบ้านท่าวังผา
สพป.น่าน เขต 2


Powered By www.thaieducation.net