โรงเรียนบ้านโพนบกหนองผือ
จังหวัดสกลนคร...หลวงพ่อโตคู่บ้าน ถิ่นฐานปราสาทขอม ข้าว หอม กระเทียมดี มีสวนสมเด็จ เขตดงลำดวน หลากล้วนวัฒน
.
ทิพยรัตน์ ฝูงใหญ่
แอดมินโรงเรียนบ้านโพนบกหนองผือ

อภัสสร บาลลา
โรงเรียนบ้านตาลเลียน
ทองใจ ชาชุมวงค์
โรงเรียนบ้านคำข่า
อมรรัตน์ ศิริบุตร
โรงเรียนบ้านเปือยทานตะวันพิทยาสรรพ์
วนิดา จันทร์ศรีโคตร
โรงเรียนบ้านทันสมัย
วลาสินี บุญคง
โรงเรียนบ้านอุ่มเหม้า

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านโพนบกหนองผือ
สังกัด   สพป.สกลนคร เขต 2
ที่อยู่   รร.บ้านโพนบกหนองผือ ต.บ้านโพนบกหนองผือ อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร 47290
มีพื้นที่ทั้งหมด 
22 ไร่ 1 งาน 60 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล - มัธยม 3
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
18 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
4 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
23 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.สกลนคร เขต 2 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 75.00%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านโพนบกหนองผือ ,

ภาพโรงเรียน

 


วิไลวรรณ โง่นแน่น
แอดมินเขต สพป.สกลนคร เขต 2

สพป.สกลนคร เขต 1
สพป.สกลนคร เขต 2
สพป.สกลนคร เขต 3

โรงเรียนชาวไทยใหม่(โดม-ทักษิณอนุสรณ์)
สพป.พังงา

โรงเรียนวัดอัมพวนาราม(ดงมะม่วง)
สพป.ราชบุรี เขต 2

โรงเรียนบ้านค้อ
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนหินโงมวิทยา
สพป.หนองคาย เขต 1


Powered By www.thaieducation.net