โรงเรียนชุมชนหนองฮีสามัคคี
จังหวัดนครพนม...พระธาตุพนมค่าล้ำ วัฒนธรรมหลากหลาย เรณูผู้ไท เรือไฟโสภา งามตาฝั่งโขง
.
แอดมินโรงเรียนชุมชนหนองฮีสามัคคี

โรงเรียนบ้านนาแกน้อย (นทพ.อุปถัมภ์)
โรงเรียนนาเหนือทุ่งทองวิทยา
โรงเรียนบ้านหนองกกคูณ
โรงเรียนบ้านขอนขว้าง
โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์วังโน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   ชุมชนหนองฮีสามัคคี
สังกัด   สพป.นครพนม เขต 1
ที่อยู่   111 หมู่ 1 ตำบลหนองฮี อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม 48160
มีพื้นที่ทั้งหมด 
43 ไร่ 3 งาน 62 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 2 - ชั้น ป. 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   111 หมู่ 1 ตำบลหนองฮี อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม 48160
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
10 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
1 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
13 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
3.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.นครพนม เขต 1 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561 97.79%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน
2562
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน ชุมชนหนองฮีสามัคคี 17.105734 , 104.607361

ภาพโรงเรียน

 


แอดมินเขต สพป.นครพนม เขต 1

สพป.นครพนม เขต 1
สพป.นครพนม เขต 2

โรงเรียน บ้านโมย
สพป.สงขลา เขต 3

โรงเรียนบ้านสะแกงาม
สพป.นครราชสีมา เขต 7

โรงเรียนบ้านขุนน้ำน่าน
สพป.น่าน เขต 2

โรงเรียนวัดคลองงิ้ว
สพป.ชัยนาท


Powered By www.thaieducation.net