โรงเรียนชุมชนหนองฮีสามัคคี
จังหวัดนครพนม...พระธาตุพนมค่าล้ำ วัฒนธรรมหลากหลาย เรณูผู้ไท เรือไฟโสภา งามตาฝั่งโขง
.
กำไลทิพย์ แสนรังค์
แอดมินโรงเรียนชุมชนหนองฮีสามัคคี

ฐิติมา แสนสุริวงค์
โรงเรียนบ้านผักขะย่านาคอยโนนแดง
นวลละออง เนตรคุณ
โรงเรียนบ้านดอนสวรรค์
จินตนา ยอดมงคล
โรงเรียนบ้านห้วยทราย
อติพงษ์ สิทธิพิสัย
โรงเรียนบ้านวังตามัว
งามพิศ อินทร์ติยะ
โรงเรียนบ้านคำผาสุก

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   ชุมชนหนองฮีสามัคคี
สังกัด   สพป.นครพนม เขต 1
ที่อยู่   111 หมู่ 1 ตำบลหนองฮี อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม 48160
มีพื้นที่ทั้งหมด 
43 ไร่ 3 งาน 62 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 2 - ชั้น ป. 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   111 หมู่ 1 ตำบลหนองฮี อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม 48160
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
10 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ