โรงเรียนบ้านทุ่งมนธาตุวิทยา
จังหวัดสกลนคร...หลวงพ่อโตคู่บ้าน ถิ่นฐานปราสาทขอม ข้าว หอม กระเทียมดี มีสวนสมเด็จ เขตดงลำดวน หลากล้วนวัฒน
.
แอดมินโรงเรียนบ้านทุ่งมนธาตุวิทยา

โรงเรียนบ้านโคกมะนาวทันสมัย
โรงเรียนบ้านดอนเชียงยืน
โรงเรียนบงใต้โนนรังพัฒนา
โรงเรียนบ้านดอนม่วงไข่
โรงเรียนบ้านคำนาดี

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านทุ่งมนธาตุวิทยา
สังกัด   สพป.สกลนคร เขต 2
ที่อยู่   บ้านทุ่งมน ตำบลทุ่งแก อำเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร 47290
มีพื้นที่ทั้งหมด 
7 ไร่ 0 งาน 3 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล-ประถมศึกษา
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
5 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
1 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
7 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2558
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
3.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.สกลนคร เขต 2 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านทุ่งมนธาตุวิทยา 17.582394 , 103.532017

ภาพโรงเรียน

 


แอดมินเขต สพป.สกลนคร เขต 2

สพป.สกลนคร เขต 1
สพป.สกลนคร เขต 2
สพป.สกลนคร เขต 3

โรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลาง
สพป.ชุมพร เขต 2

โรงเรียนประชาสามัคคี
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนวัดโคกหม้อ
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3

โรงเรียนวัดนาบุญ
สพป.สระบุรี เขต 2


Powered By www.thaieducation.net