โรงเรียนบ้านโคกสำราญ
จังหวัดสกลนคร...หลวงพ่อโตคู่บ้าน ถิ่นฐานปราสาทขอม ข้าว หอม กระเทียมดี มีสวนสมเด็จ เขตดงลำดวน หลากล้วนวัฒน
.
แอดมินโรงเรียนบ้านโคกสำราญ

โรงเรียนบ้านท่าลาด
โรงเรียนบ้านดงแสนตอ(ผดุงราษฎร์วิทยาคาร)
โรงเรียนบ้านเปือยทานตะวันพิทยาสรรพ์
โรงเรียนบ้านอูนดง
โรงเรียนบ้านผักคำภู

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านโคกสำราญ
สังกัด   สพป.สกลนคร เขต 2
ที่อยู่   
มีพื้นที่ทั้งหมด 
9 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ปฐมวัย ประถมศึกษา
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ที่5 ตำบลหนองหลวง อำเภอสว่างแดนดิน จงหวัดสกลนคร
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
4 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ