โรงเรียนบ้านหนามแท่ง
จังหวัดสกลนคร...หลวงพ่อโตคู่บ้าน ถิ่นฐานปราสาทขอม ข้าว หอม กระเทียมดี มีสวนสมเด็จ เขตดงลำดวน หลากล้วนวัฒน
.
ศรีสุดา ทิพสิงห์
แอดมินโรงเรียนบ้านหนามแท่ง

รัชนี กันบุรมย์
โรงเรียนบ้านโนนทรายคำ
อุดมพร ซึมดอน
โรงเรียนทุ่งเจริญพัฒนา
ปรีดา บุตรศรี
โรงเรียนบ้านบัว (สระพังวิทยา)
สุภาเพ็ญ อุ่นคำ
โรงเรียนบ้านโนนขมิ้น
ปิยะนุช เหมะธุลิน
โรงเรียนบ้านดงแสนตอ(ผดุงราษฎร์วิทยาคาร)

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านหนามแท่ง
สังกัด   สพป.สกลนคร เขต 2
ที่อยู่   หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านถ่อน อำเภอสว่างเเดนดิน จังหวัดสกลนคร
มีพื้นที่ทั้งหมด 
25 ไร่ 0 งาน 200 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ระดับก่อนประถมศึกษา เเละระดับประถมศึกษา
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านถ่อน อำเภอสว่างเเดนดิน จังหวัดสกลนคร
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
7 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
4 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
12 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.สกลนคร เขต 2 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 75.00%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านหนามแท่ง ,

ภาพโรงเรียน

 


วิไลวรรณ โง่นแน่น
แอดมินเขต สพป.สกลนคร เขต 2

สพป.สกลนคร เขต 1
สพป.สกลนคร เขต 2
สพป.สกลนคร เขต 3

โรงเรียนบ้านตรอย
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3

โรงเรียนบ้านโนนเขืองจงเจริญ
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนบ้านขุนน้ำน่าน
สพป.น่าน เขต 2

โรงเรียนสันโป่งวิทยา
สพป.ลำปาง เขต 2


Powered By www.thaieducation.net