โรงเรียนบ้านต้ายนาคูณวิทยา
จังหวัดสกลนคร...หลวงพ่อโตคู่บ้าน ถิ่นฐานปราสาทขอม ข้าว หอม กระเทียมดี มีสวนสมเด็จ เขตดงลำดวน หลากล้วนวัฒน
.
ชลธิชา พาดี
แอดมินโรงเรียนบ้านต้ายนาคูณวิทยา

ศรีสุดา ทิพสิงห์
โรงเรียนบ้านหนามแท่ง
ดวง อุ่นคำ
โรงเรียนบ้านช้างมิ่ง
รังสรรค์ ธนะคำดี
โรงเรียนบ้านม้า
ทองคำ พุกพูน
โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างดู่ดอนเขือง
นิภา บุญไชยโย
โรงเรียนบ้านโคกมะนาวทันสมัย

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านต้ายนาคูณวิทยา
สังกัด   สพป.สกลนคร เขต 2
ที่อยู่   ม.1 ตำบลบ้านต้าย อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
มีพื้นที่ทั้งหมด 
42 ไร่ 0 งาน 47 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ก่อนระดับประถมวัย ถึง ระดับประถมศึกษา
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ 1 ตำบลบ้านต้าย อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
3 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
2 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
6 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.สกลนคร เขต 2 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 75.00%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านต้ายนาคูณวิทยา ,

ภาพโรงเรียน

 


วิไลวรรณ โง่นแน่น
แอดมินเขต สพป.สกลนคร เขต 2

สพป.สกลนคร เขต 1
สพป.สกลนคร เขต 2
สพป.สกลนคร เขต 3

โรงเรียนมะเขือดอนหมูโพธิ์ทองวิทยา
สพป.หนองคาย เขต 1

โรงเรียนบ้านอ่าวมะม่วง
สพป.ชุมพร เขต 2

โรงเรียนวัดเนินมหาเชษฐ
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3

โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่
สพป.หนองคาย เขต 1


Powered By www.thaieducation.net