โรงเรียนชุมชนบงเหนือ
จังหวัดสกลนคร...หลวงพ่อโตคู่บ้าน ถิ่นฐานปราสาทขอม ข้าว หอม กระเทียมดี มีสวนสมเด็จ เขตดงลำดวน หลากล้วนวัฒน
.
แอดมินโรงเรียนชุมชนบงเหนือ

โรงเรียนบ้านหนองตาล
โรงเรียนบ้านท่าลาด
โรงเรียนบ้านดอนดู่
โรงเรียนบ้านคำนาดี
โรงเรียนบ้านช้างมิ่ง

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   ชุมชนบงเหนือ
สังกัด   สพป.สกลนคร เขต 2
ที่อยู่   351 หมู่ 11 บ้านบงเหนือ ตำบลบงเหนือ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
มีพื้นที่ทั้งหมด 
-1 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาลปีที่ 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   ตำบลบงเหนือ
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
7 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ