โรงเรียนบ้านดงสาร
จังหวัดสกลนคร...หลวงพ่อโตคู่บ้าน ถิ่นฐานปราสาทขอม ข้าว หอม กระเทียมดี มีสวนสมเด็จ เขตดงลำดวน หลากล้วนวัฒน
.
แอดมินโรงเรียนบ้านดงสาร

โรงเรียนบ้านศรีวิชัย
โรงเรียนชุมชนขัวสูงสวรรค์
โรงเรียนบ้านท่างาม
โรงเรียนบ้านดงสาร
โรงเรียนบ้านดงอีด่อย

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านดงสาร
สังกัด   สพป.สกลนคร เขต 3
ที่อยู่   324 หมู่ 5 ตำบลโพนงาม อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร 47170
มีพื้นที่ทั้งหมด 
20 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อบ.2-ม.3
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   บ้านดงสาร หมู่ 5 ตำบลโพนงาม อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร 47170
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
15 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ