โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
จังหวัดสกลนคร...หลวงพ่อโตคู่บ้าน ถิ่นฐานปราสาทขอม ข้าว หอม กระเทียมดี มีสวนสมเด็จ เขตดงลำดวน หลากล้วนวัฒน
.
ประกายดาว ต้นภูบาล
แอดมินโรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่

ยุดา สัพโส
โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์
ยวนใจ ทองโคตร
โรงเรียนบ้านโคกก่องหนองแวง
กิ่งเพชร สุวรรณเทน
โรงเรียนบ้านยางคำ
ศิริรัตน์ วิภาวิน
โรงเรียนบ้านเสาวัด
จิราพร คามราช
โรงเรียนบ้านดอนทอย

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านเหล่าผักใส่
สังกัด   สพป.สกลนคร เขต 3
ที่อยู่   หม่ 4 บ้านพนาสวรรค์ ตำบลห้วยหลัว อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร
มีพื้นที่ทั้งหมด 
2 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล2-มัธยมศึกษาปีที่ 3
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หม่ 4 บ้านพนาสวรรค์ ตำบลห้วยหลัว อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
17 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
3 คน
อื่น ๆ 
1 คน
รวม 
22 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2559
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.สกลนคร เขต 3 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 75.00%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านเหล่าผักใส่ ,

ภาพโรงเรียน

 


ศิริพันธุ์ บุปผาเวียง
แอดมินเขต สพป.สกลนคร เขต 3

สพป.สกลนคร เขต 1
สพป.สกลนคร เขต 2
สพป.สกลนคร เขต 3

โรงเรียนบ้านสาวแล
สพป.หนองคาย เขต 1

โรงเรียนบ้านน้ำขาว
สพป.ระนอง

โรงเรียนบ้านคลองไส
สพป.พังงา

โรงเรียนบ้านบ่อยายส้ม(แก้วประชาสรรค์)
สพป.ชัยนาท


Powered By www.thaieducation.net