โรงเรียนบ้านดงยาง หน้าหลัก หน้าสพป.สกลนคร เขต 3 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดสกลนคร...หลวงพ่อโตคู่บ้าน ถิ่นฐานปราสาทขอม ข้าว หอม กระเทียมดี มีสวนสมเด็จ เขตดงลำดวน หลากล้วนวัฒน
ประริวรรษ บัวปัดชา
แอดมินโรงเรียนบ้านดงยาง

พัฒนา แสนพงศ์
โรงเรียนบ้านห้วยโทงดอนสวรรค์
กรรณิกา จำปาไชยศรี
โรงเรียนบ้านดงมะกุ้ม

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านดงยาง
สังกัด   สพป.สกลนคร เขต 3
ที่อยู่   บ้านดงยาง หมู่ที่ 6 ตำบลม่วง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 47140
มีพื้นที่ทั้งหมด 
12 ไร่ 2 งาน 63 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล - มัธยมศึกษาตอนต้น
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   บ้านดงยาง หมู่ที่ 6 ตำบลม่วง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 47140
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
12 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
3 คน
อื่น ๆ 
1 คน
รวม 
18 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านดงยาง

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านดงยาง
5 Terre
ศิริพันธุ์ บุปผาเวียง
แอดมินเขต สพป.สกลนคร เขต 3


สพป.สกลนคร เขต 1
สพป.สกลนคร เขต 2
สพป.สกลนคร เขต 3

โรงเรียนบ้านโนนเขืองจงเจริญ
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนบ้านโนนไทย
สพป.สกลนคร เขต 3

โรงเรียนบ้านคำบอน
สพป.อุดรธานี เขต 3

โรงเรียนบ้านห้วยตาด
สพป.เลย เขต 1

Powered By www.thaieducation.net