โรงเรียนบ้านตาลโกน หน้าหลัก หน้าสพป.สกลนคร เขต 2 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดสกลนคร...หลวงพ่อโตคู่บ้าน ถิ่นฐานปราสาทขอม ข้าว หอม กระเทียมดี มีสวนสมเด็จ เขตดงลำดวน หลากล้วนวัฒน
กนกพร อโนมพันธุ์
แอดมินโรงเรียนบ้านตาลโกน

ธนาเนตร สัพโส
โรงเรียนบ้านท่าลาด
มณีไพ แก้วก่า
โรงเรียนบ้านขมิ้น

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2558

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านตาลโกน
สังกัด   สพป.สกลนคร เขต 2
ที่อยู่   224 ม.1 ต.ตาลโกน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
มีพื้นที่ทั้งหมด 
0 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล ถึง มัธยมศึกษาปีที่3
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   224 ม.1 ต.ตาลโกน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
11 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
3 คน
อื่น ๆ 
1 คน
รวม 
17 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านตาลโกน

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านตาลโกน
5 Terre
วิไลวรรณ โง่นแน่น
แอดมินเขต สพป.สกลนคร เขต 2


สพป.สกลนคร เขต 1
สพป.สกลนคร เขต 2
สพป.สกลนคร เขต 3

โรงเรียนบ้านท่าเชียด
สพป.พัทลุง เขต 2

โรงเรียนวัดฝาละมี
สพป.พัทลุง เขต 2

โรงเรียน บ้านวังยาว
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3

โรงเรียนบ้านดงบัง(พิกุลศึกษาคาร)
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1

Powered By www.thaieducation.net