โรงเรียนบ้านแสนสุขสามัคคี
จังหวัดสกลนคร...หลวงพ่อโตคู่บ้าน ถิ่นฐานปราสาทขอม ข้าว หอม กระเทียมดี มีสวนสมเด็จ เขตดงลำดวน หลากล้วนวัฒน
.
เจนจิรา พวงสิงห์
แอดมินโรงเรียนบ้านแสนสุขสามัคคี

เมตรา ชรินทร์
โรงเรียนบ้านหนองท่มท่ากระดัน
ณัฏฐนันทร์ อินธิระ
โรงเรียนบ้านสงเปือย
พัชณี แก้วบัวสา
โรงเรียนบ้านผาศักดิ์ทรัพย์เจริญ
จินดาพร นารินรักษ์
โรงเรียนบ้านบะป่าคา
ภคมน ตุพิลา
โรงเรียนบ้านโคกถาวร

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านแสนสุขสามัคคี
สังกัด   สพป.สกลนคร เขต 3
ที่อยู่   หมู่14 ตำบลคำตากล้า อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร
มีพื้นที่ทั้งหมด 
13 ไร่ 3 งาน 90 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 1 ถึงชั้น ป.6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ 14 ตำบลคำตากล้า อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร 47250
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
5 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
1 คน
อื่น ๆ 
2 คน
รวม 
10 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2560
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2560
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.สกลนคร เขต 3 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 75.00%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านแสนสุขสามัคคี ,

ภาพโรงเรียน

 


ศิริพันธุ์ บุปผาเวียง
แอดมินเขต สพป.สกลนคร เขต 3

สพป.สกลนคร เขต 1
สพป.สกลนคร เขต 2
สพป.สกลนคร เขต 3

โรงเรียนวัดวังหว้า
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3

โรงเรียนวัดมุจลินทาราม
สพป.ชุมพร เขต 2

โรงเรียน บ้านเนินถาวร
สพป.ชลบุรี เขต 2

โรงเรียน วัดทุ่งเหียง
สพป.ชลบุรี เขต 2


Powered By www.thaieducation.net