โรงเรียนบ้านโคกสี(จตุรภูมิพิทยา)
จังหวัดสกลนคร...หลวงพ่อโตคู่บ้าน ถิ่นฐานปราสาทขอม ข้าว หอม กระเทียมดี มีสวนสมเด็จ เขตดงลำดวน หลากล้วนวัฒน
.
กมลทิพย์ บุญช่วย
แอดมินโรงเรียนบ้านโคกสี(จตุรภูมิพิทยา)

ชลธิชา พาดี
โรงเรียนบ้านต้ายนาคูณวิทยา
สุภาเพ็ญ อุ่นคำ
โรงเรียนบ้านโนนขมิ้น
นิตยา สระแก้ว
โรงเรียนบ้านคำตานา (อรัญวาสวิทยา)
ขวัญชนก ธรรมวงค์
โรงเรียนบ้านอูนดง
รัชตะ สมพมิตร
โรงเรียนบ้านนาตากาง

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านโคกสี(จตุรภูมิพิทยา)
สังกัด   สพป.สกลนคร เขต 2
ที่อยู่   397 หมู่ 1 ตำบลโคกสี อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 47110
มีพื้นที่ทั้งหมด 
22 ไร่ 0 งาน 89 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
10 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
3 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
14 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.สกลนคร เขต 2 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 75.00%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านโคกสี(จตุรภูมิพิทยา) 17.629733 , 103.432059

ภาพโรงเรียน

 


วิไลวรรณ โง่นแน่น
แอดมินเขต สพป.สกลนคร เขต 2

สพป.สกลนคร เขต 1
สพป.สกลนคร เขต 2
สพป.สกลนคร เขต 3

โรงเรียนบ้านฝั่งแดง
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1

โรงเรียนบ้านปลาหลาย
สพป.สกลนคร เขต 3

โรงเรียนบ้านห้วยสามขา
สพป.นครราชสีมา เขต 5

โรงเรียนวัดหนองทราย
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3


Powered By www.thaieducation.net