โรงเรียนบ้านปลวกธาตุโสภาวิทยา
จังหวัดสกลนคร...หลวงพ่อโตคู่บ้าน ถิ่นฐานปราสาทขอม ข้าว หอม กระเทียมดี มีสวนสมเด็จ เขตดงลำดวน หลากล้วนวัฒน
.
นภา โตอุตตชนม์
แอดมินโรงเรียนบ้านปลวกธาตุโสภาวิทยา

สมพาด เจริญไชย
โรงเรียนบ้านนาเหมือง
พนาวัลย์ พรมเมือง
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 62 (บ้านนาหัวบ่อบัวหนองเม็ก)
อภิวัชร์ ศิริขันธ์
โรงเรียนบ้านหนองหมากแซว
สุนทรี พจนา
โรงเรียนบ้านกุดตะกาบ
วารุณี แก้วก่า
โรงเรียนบ้านโนนอุดม

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านปลวกธาตุโสภาวิทยา
สังกัด   สพป.สกลนคร เขต 2
ที่อยู่   โรงเรียนบ้านปลวกธาตุโสภาวิทยา ม.11 ต.คำสะอาด อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
มีพื้นที่ทั้งหมด 
13 ไร่ 0 งาน 1 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ระดับอนุบาลปีที่ 2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   บ้านธาตุโสภา หมู่ 11 ต.คำสะอาด อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
8 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
0 คน
อื่น ๆ 
3 คน
รวม 
12 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.สกลนคร เขต 2 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 75.00%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านปลวกธาตุโสภาวิทยา ,

ภาพโรงเรียน

 


วิไลวรรณ โง่นแน่น
แอดมินเขต สพป.สกลนคร เขต 2

สพป.สกลนคร เขต 1
สพป.สกลนคร เขต 2
สพป.สกลนคร เขต 3

โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อ
สพป.น่าน เขต 2

โรงเรียนบ้านหันน้อย
สพป.อุดรธานี เขต 3

โรงเรียนบ้านหนองนาใน
สพป.มหาสารคาม เขต 2

โรงเรียนบ้านเขาทอง
สพป.จันทบุรี เขต 2


Powered By www.thaieducation.net