โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
จังหวัดสกลนคร...หลวงพ่อโตคู่บ้าน ถิ่นฐานปราสาทขอม ข้าว หอม กระเทียมดี มีสวนสมเด็จ เขตดงลำดวน หลากล้วนวัฒน
.
ยุคลธร ธวบุรี
แอดมินโรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)

พัชรินทร์ บัวหอม
โรงเรียนบ้านดงอีด่อย
ชญาณ์พัฒน์ อุดม
โรงเรียนบ้านหนองตากวย
ไตร สุจริต
โรงเรียนบ้านสรศรี
เรณู กวานดา
โรงเรียนบ้านหว้านสหวิทยา
ละไมล์ อินธิปีก
โรงเรียนอนุบาลคำตากล้า

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   อนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
สังกัด   สพป.สกลนคร เขต 3
ที่อยู่   13 หมู่ 3 ต.วานรนิวาส อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 47120
มีพื้นที่ทั้งหมด 
0 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาลปีท่ี 2 ถึง ประถมศึกษาปีท่ี 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   13 หมู่ 3 ต.วานรนิวาส อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 47120
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
58 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
20 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
80 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2559
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.สกลนคร เขต 3 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 75.00%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน อนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ,

ภาพโรงเรียน

 


ศิริพันธุ์ บุปผาเวียง
แอดมินเขต สพป.สกลนคร เขต 3

สพป.สกลนคร เขต 1
สพป.สกลนคร เขต 2
สพป.สกลนคร เขต 3

โรงเรียนบ้านนาแฝก
สพป.พังงา

โรงเรียนวัดปากดงท่าศาล
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3

โรงเรียนบ้านห้วยปอ
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2

โรงเรียนบ้านหัวหนอง
สพป.อุดรธานี เขต 3


Powered By www.thaieducation.net