โรงเรียนอนุบาลกระบี่
จังหวัดกระบี่...กระบี่ แหล่งถ่านหิน ถิ่นหอยเก่า เขาตระหง่าน ธารสวย รวยเกาะ เพาะปลูกปาล์ม งามหาดทราย ใต้ทะเ
.
สรศรี คงมี
แอดมินโรงเรียนอนุบาลกระบี่

พาศิริ บุญเพชร
โรงเรียนบ้านบางคราม
ลีลาวดี สารภี
โรงเรียนบ้านแหลมกรวด
วาสนา รอดชู
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว
เบญจรัศมิ์ เม่งช่วย
โรงเรียนคลองท่อมมิตรภาพที่160
อรพรรณ หีดแก้ว
โรงเรียนบ้านทับไทร

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   อนุบาลกระบี่
สังกัด   สพป.กระบี่
ที่อยู่   เลขที่ 1 ถ.อุตรกิจ ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ และ หมู่ 7 ต.ไสไทย อ.เมือง จ.กระบี่
มีพื้นที่ทั้งหมด 
27 ไร่ 2 งาน 82 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ปฐมวัย และประถมศึกษา 1-6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   เลขที่ 1 ถ.อุตรกิจ ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ และ หมู่ 7 ต.ไสไทย อ.เมือง จ.กระบี่
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
4 คน
จำนวนข้าราชการครู 
81 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
2 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
20 คน
อื่น ๆ 
5 คน
รวม 
112 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2560
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.กระบี่ & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561 98.46%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน
2562 58.29%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน อนุบาลกระบี่ 8.057033 , 98.917592

ภาพโรงเรียน

 


พรทิพย์ ถิ่นหนองจิก
แอดมินเขต สพป.กระบี่

สพป.กระบี่

โรงเรียนวัดหนองไผ่
สพป.พิจิตร เขต 1

โรงเรียนบ้านท่าข้าม
สพป.เลย เขต 1

โรงเรียนสันติพัฒนา
สพป.นครราชสีมา เขต 4

โรงเรียนบ้านบางด้ง
สพป.พังงา


Powered By www.thaieducation.net