โรงเรียนบ้านวังหว้า
จังหวัดสกลนคร...หลวงพ่อโตคู่บ้าน ถิ่นฐานปราสาทขอม ข้าว หอม กระเทียมดี มีสวนสมเด็จ เขตดงลำดวน หลากล้วนวัฒน
.
อภิญญา ฤทธิโยธี
แอดมินโรงเรียนบ้านวังหว้า

รัตนภรณ์ ผายเงิน
โรงเรียนบ้านท่าแร่ดงปลาปาก
รุ้งลาวัลย์ เคนพะนาน
โรงเรียนบ้านเซือม
ขนิษฐา อุ่นวิเศษ
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเที่ยง
อรุณี ซินเม
โรงเรียนบ้านหนองพอกน้อย
โสภิดา ชาวันดี
โรงเรียนบ้านท่าควาย

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านวังหว้า
สังกัด   สพป.สกลนคร เขต 3
ที่อยู่   หมู่ 19 บ้านวังหว้า ตำบลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
มีพื้นที่ทั้งหมด 
8 ไร่ 2 งาน 6 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาลถึงประถมศึกษาปี 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ 19 บ้านวังหว้า ตำบลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
8 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
4 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
13 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2559
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.สกลนคร เขต 3 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 75.00%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านวังหว้า ,

ภาพโรงเรียน

 


ศิริพันธุ์ บุปผาเวียง
แอดมินเขต สพป.สกลนคร เขต 3

สพป.สกลนคร เขต 1
สพป.สกลนคร เขต 2
สพป.สกลนคร เขต 3

โรงเรียนบ้านแก้งขี้เหล็ก
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนวัดวังมะเดื่อ
สพป.พิจิตร เขต 1

โรงเรียนวัดใหม่สระพลอย
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3

โรงเรียนบ้านหนองแสง
สพป.มหาสารคาม เขต 3


Powered By www.thaieducation.net