โรงเรียนบ้านดงคำโพธิ์
จังหวัดสกลนคร...หลวงพ่อโตคู่บ้าน ถิ่นฐานปราสาทขอม ข้าว หอม กระเทียมดี มีสวนสมเด็จ เขตดงลำดวน หลากล้วนวัฒน
.
ดวงจันทร์ เดชทองทิพย์
แอดมินโรงเรียนบ้านดงคำโพธิ์

ไพเราะ สุเมผา
โรงเรียนบ้านโคกหนองกุง
บานชื่น กรุณานำ
โรงเรียนบ้านตาดภูวง
ลำใย ท้าวเพชร
โรงเรียนชุมชนบ้านฝั่งแดง
ก่องแก้ว ธรรมวงศ์
โรงเรียนบ้านหนองแคนโคกสะอาด
วรรณทิภา คำผง
โรงเรียนบ้านเตาไหสร้างแก้ว

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านดงคำโพธิ์
สังกัด   สพป.สกลนคร เขต 2
ที่อยู่   บ้านดงคำโพธิ์ ต.ปลาโหล อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร 47150
มีพื้นที่ทั้งหมด 
56 ไร่ 1 งาน 32 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล - ม.3
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   325 ม.11 ต.ปลาโหล อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร 47150
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
13 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
3 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
17 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.สกลนคร เขต 2 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 74.61%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านดงคำโพธิ์ ,

ภาพโรงเรียน

 


วิไลวรรณ โง่นแน่น
แอดมินเขต สพป.สกลนคร เขต 2

สพป.สกลนคร เขต 1
สพป.สกลนคร เขต 2
สพป.สกลนคร เขต 3

โรงเรียนบ้านสันเจริญ
สพป.น่าน เขต 2

โรงเรียนบ้านม่วงน้ำไพร
สพป.หนองคาย เขต 1

โรงเรียนบ้านสะพานยูง
สพป.ชุมพร เขต 2

โรงเรียนวัดฝาละมี
สพป.พัทลุง เขต 2


Powered By www.thaieducation.net