โรงเรียนบ้านไฮหย่อง (ภูเงินประชานุกูล)
จังหวัดสกลนคร...หลวงพ่อโตคู่บ้าน ถิ่นฐานปราสาทขอม ข้าว หอม กระเทียมดี มีสวนสมเด็จ เขตดงลำดวน หลากล้วนวัฒน
.
สุจริตรา แก้วก่า
แอดมินโรงเรียนบ้านไฮหย่อง (ภูเงินประชานุกูล)

มะลิซ้อน ระหันสิม
โรงเรียนบ้านสมสะอาด(พรรณานิคม)
รุ่งอรุณ แสนภูวา
โรงเรียนบ้านกลางหนองดินดำ
กัญญา แสนศิริ
โรงเรียนบ้านชุมชัยหนองย่างชิ้น
วีรชาติ กาญจนกัณโห
โรงเรียนวัดสุทธิมงคล
ธีระพงษ์ จันทร์ศรีโคตร
โรงเรียนบ้านหนองกุง(ส่องดาว)

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านไฮหย่อง (ภูเงินประชานุกูล)
สังกัด   สพป.สกลนคร เขต 2
ที่อยู่   
มีพื้นที่ทั้งหมด 
11 ไร่ 0 งาน 80 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
18 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
6 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
25 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.สกลนคร เขต 2 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 75.00%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านไฮหย่อง (ภูเงินประชานุกูล) ,

ภาพโรงเรียน

 


วิไลวรรณ โง่นแน่น
แอดมินเขต สพป.สกลนคร เขต 2

สพป.สกลนคร เขต 1
สพป.สกลนคร เขต 2
สพป.สกลนคร เขต 3

โรงเรียนบ้านดอนแดง(อากาศอำนวย)
สพป.สกลนคร เขต 3

โรงเรียนบ้านไร่มุสลิม
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2

โรงเรียนบ้านหันน้อย
สพป.อุดรธานี เขต 3

โรงเรียนอนุบาลบ้านคอกช้าง
สพป.หนองคาย เขต 1


Powered By www.thaieducation.net