โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 62 (บ้านนาหัวบ่อบัวหนองเม็ก)
จังหวัดสกลนคร...หลวงพ่อโตคู่บ้าน ถิ่นฐานปราสาทขอม ข้าว หอม กระเทียมดี มีสวนสมเด็จ เขตดงลำดวน หลากล้วนวัฒน
.
พนาวัลย์ พรมเมือง
แอดมินโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 62 (บ้านนาหัวบ่อบัวหนองเม็ก)

รัญดร ทองเดช
โรงเรียนบ้านทุ่งมนธาตุวิทยา
อนงค์ สานุการ
โรงเรียนบ้านแวง
ธีระพล พรหมสาขันธ์
โรงเรียนบ้านหนองทุ่มหนองโจด
ละอองดาว ไชยศรีหา
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
ทิพยรัตน์ ฝูงใหญ่
โรงเรียนบ้านโพนบกหนองผือ

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   ไทยรัฐวิทยา 62 (บ้านนาหัวบ่อบัวหนองเม็ก)
สังกัด   สพป.สกลนคร เขต 2
ที่อยู่   22 หมู่ที่ 1 ต.นาหัวบ่อ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 47220
มีพื้นที่ทั้งหมด 
37 ไร่ 3 งาน 13 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 1 - ม. 3
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   22 หมู่ที่ 1 ต.นาหัวบ่อ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 47220
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
13 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
2 คน
อื่น ๆ 
1 คน
รวม 
18 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2560
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.สกลนคร เขต 2 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 74.61%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน ไทยรัฐวิทยา 62 (บ้านนาหัวบ่อบัวหนองเม็ก) ,

ภาพโรงเรียน

 


วิไลวรรณ โง่นแน่น
แอดมินเขต สพป.สกลนคร เขต 2

สพป.สกลนคร เขต 1
สพป.สกลนคร เขต 2
สพป.สกลนคร เขต 3

โรงเรียนบ้านหนองรี
สพป.เพชรบุรี เขต 1

โรงเรียนบ้านห้วยครั่ง
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2

โรงเรียนวัดปทุมคงคา
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2

โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3


Powered By www.thaieducation.net