โรงเรียนบ้านบุ่งเบ้าห้วยเจริญ
จังหวัดร้อยเอ็ด...สิบเอ็ดประตูเมืองงาม เรืองนามพระสูงใหญ่ ผ้าไหมสาเกต บุญผะเหวดประเพณี มหาเจดีย์ชัยมงคล งา
.
สุวัฒน์ แสงปาก
แอดมินโรงเรียนบ้านบุ่งเบ้าห้วยเจริญ

กฤตยา บังจันทร์
โรงเรียนบ้านหนองแสงทุ่ง
ไตรรัตนา โค้ตส์
โรงเรียนบ้านนาสีใส
ขวัญมนัส ปุยะบาล
โรงเรียนบ้านเหล่าโพนงาม
สุธาพร พลเยี่ยม
โรงเรียนบ้านดงยาง
วีระ เพ็ชรแสน
โรงเรียนชุมพรนาเจริญ

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านบุ่งเบ้าห้วยเจริญ
สังกัด   สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
ที่อยู่   บ้านบุ่งเบ้าห้วยเจริญ
มีพื้นที่ทั้งหมด 
20 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุลบาล-ประถมศึกษา
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่8 ต.นาแซง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
3 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
1 คน
อื่น ๆ 
1 คน
รวม 
7 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2558
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561 85.75%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน
2562 75.00%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านบุ่งเบ้าห้วยเจริญ ,

ภาพโรงเรียน

 


หนูรัก วิฤทธิ์ชัย
แอดมินเขต สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3

สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3

โรงเรียนวัดห้วยยาง (วงศ์วารราษฎร์รังสฤษฏ์)
สพป.ชลบุรี เขต 2

โรงเรียนบ้านแพงน้อย
สพป.สกลนคร เขต 3

โรงเรียนบ้านแก่งปลาปก
สพป.เลย เขต 1

โรงเรียนบ้านซอย 10
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1


Powered By www.thaieducation.net