โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฮี(ถาวรวิทยาคม)
จังหวัดร้อยเอ็ด...สิบเอ็ดประตูเมืองงาม เรืองนามพระสูงใหญ่ ผ้าไหมสาเกต บุญผะเหวดประเพณี มหาเจดีย์ชัยมงคล งา
.
ศุภกร เป็งจักร์
แอดมินโรงเรียนชุมชนบ้านหนองฮี(ถาวรวิทยาคม)

ธนาพร อินทร์โท่โล่
โรงเรียนบ้านหัวนา(เมืองสรวง)
รัตนาภรณ์ อะทาโส
โรงเรียนไตรราษฎร์คุรุสามัคคี
วิทยา สุคัมภีร์
โรงเรียนบ้านหนองกุง
อมรพันธ์ กองสุข
โรงเรียนบ้านหนองจาน
ดารณี โตไทยะ
โรงเรียนบ้านสระแก้วเจริญศิลป์

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   ชุมชนบ้านหนองฮี(ถาวรวิทยาคม)
สังกัด   สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
ที่อยู่   โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฮี(ถาวรวิทยาคม) หมู่ที่ 1 ต.หนองฮี อ.หนองฮี จ.ร้อยเอ็ด 45140
มีพื้นที่ทั้งหมด 
27 ไร่ 2 งาน 95 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล-ประถมศึกษา
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
8 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
3 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
12 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 74.55%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน ชุมชนบ้านหนองฮี(ถาวรวิทยาคม) 15.614749 , 103.994051

ภาพโรงเรียน

 


สุนันทา สิทธิสาร
แอดมินเขต สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2

สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3

โรงเรียนบ้านหันน้อย
สพป.อุดรธานี เขต 3

โรงเรียนวัดควนเคี่ยม
สพป.พัทลุง เขต 2

โรงเรียนบ้านหนองแขม
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3

โรงเรียนบ้านห้วยตาด
สพป.เลย เขต 1


Powered By www.thaieducation.net