โรงเรียนบ้านขมิ้น
จังหวัดร้อยเอ็ด...สิบเอ็ดประตูเมืองงาม เรืองนามพระสูงใหญ่ ผ้าไหมสาเกต บุญผะเหวดประเพณี มหาเจดีย์ชัยมงคล งา
.
แอดมินโรงเรียนบ้านขมิ้น

โรงเรียนจตุรคามพัฒนา
โรงเรียนบ้านสิงห์ไคล
โรงเรียนวัดธาตุ(ธรรมธาดากิจจานุสรณ์)
โรงเรียนบ้านหนองสรวงหนองซำ
โรงเรียนบ้านสระโพนทอง

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านขมิ้น
สังกัด   สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
ที่อยู่   หมู่ที่2 ตำบลเด่นราษฎร์ อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด. 45140
มีพื้นที่ทั้งหมด 
7 ไร่ 2 งาน 15 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ประถมศึกษาปีที่1 - ประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ที่2 ตำบลเด่นราษฎร์ อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด. 45140
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
0 คน
จำนวนข้าราชการครู 
2 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
2 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
4 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562
2563

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
3.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562
เช็คการส่งงาน
2563 49.09%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านขมิ้น ,

ภาพโรงเรียน

 


แอดมินเขต สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2

สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3

โรงเรียนบ้านตำแยโนนยาง
สพป.มหาสารคาม เขต 2

โรงเรียนบ้านหัวนาคำโนนสมบัติ
สพป.มหาสารคาม เขต 3

โรงเรียนหินฝนวิทยาคม
สพป.ชัยภูมิ เขต 3

โรงเรียนเพียงหลวง 18
สพป.เลย เขต 1


Powered By www.thaieducation.net