โรงเรียนร่องคำหงษ์ทองวิทยา
จังหวัดร้อยเอ็ด...สิบเอ็ดประตูเมืองงาม เรืองนามพระสูงใหญ่ ผ้าไหมสาเกต บุญผะเหวดประเพณี มหาเจดีย์ชัยมงคล งา
.
รัตติยา แถมศิริ
แอดมินโรงเรียนร่องคำหงษ์ทองวิทยา

โสรยา พาหวิน
โรงเรียนบ้านหนองผือโนนค้อ
ธันยพร สุริโย
โรงเรียนโนนไทยวิทยาคาร
วราภรณ์ สุวรรณโท
โรงเรียนบ้านหนองยางหนองไผ่
มณีจันทร์ บึงลอย
โรงเรียนบ้านจานเหนือคุยแต้โนนรัง
ภัคชิสา โพธิไพร
โรงเรียนบ้านเล้าข้าว

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   ร่องคำหงษ์ทองวิทยา
สังกัด   สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
ที่อยู่   บ้านร่องคำ หมู่ที่ 5 ตำบลอาจสามารถ อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด รหัสไปรษณีย์ 45160
มีพื้นที่ทั้งหมด 
35 ไร่ 1 งาน 4 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ระดับก่อนประถมศึกษา - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   บ้านร่องคำ หมู่ที่ 5 ตำบลอาจสามารถ อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด รหัสไปรษณีย์ 45160
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
12 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
4 คน
อื่น ๆ 
2 คน
รวม 
19 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 74.55%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน ร่องคำหงษ์ทองวิทยา ,

ภาพโรงเรียน

 


สุนันทา สิทธิสาร
แอดมินเขต สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2

สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3

โรงเรียนบ้านหนองตากร้า(ศรีไพรไตรคามพิทยา)
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1

โรงเรียนบ้านโนนเขืองจงเจริญ
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนบ้านบัวหลวง(สหราษฎร์บำรุง)
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1

โรงเรียนวัดหนองไผ่
สพป.พิจิตร เขต 1


Powered By www.thaieducation.net