โรงเรียนบ้านน้ำเงิน
จังหวัดร้อยเอ็ด...สิบเอ็ดประตูเมืองงาม เรืองนามพระสูงใหญ่ ผ้าไหมสาเกต บุญผะเหวดประเพณี มหาเจดีย์ชัยมงคล งา
.
แอดมินโรงเรียนบ้านน้ำเงิน

โรงเรียนบ้านท่าค้อ
โรงเรียนบ้านแวงวังเซียม
โรงเรียนบ้านโพนทอง(โพนทราย)
โรงเรียนบ้านขนวน(คุรุประชาสรรค์)
โรงเรียนบ้านวารีสีสุก

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านน้ำเงิน
สังกัด   สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
ที่อยู่   หมู่ 1 ตำบลโหรา อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด
มีพื้นที่ทั้งหมด 
5 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
0 คน
จำนวนข้าราชการครู 
1 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ