โรงเรียนบ้านแขม
จังหวัดร้อยเอ็ด...สิบเอ็ดประตูเมืองงาม เรืองนามพระสูงใหญ่ ผ้าไหมสาเกต บุญผะเหวดประเพณี มหาเจดีย์ชัยมงคล งา
.
แอดมินโรงเรียนบ้านแขม

โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก(สุวรรณภูมิ)
โรงเรียนบ้านหัวหนองกุดหลด
โรงเรียนเมืองปทุมรัตต์
โรงเรียนบ้านโนนม่วง
โรงเรียนบ้านขุมเงิน(ราษฎร์สามัคคีวิทยา)

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านแขม
สังกัด   สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
ที่อยู่   บ้านแขม หมู่ที่ 12 ตำลหนองหม่นถ่าน อำเภอาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด
มีพื้นที่ทั้งหมด 
16 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อบ.2-ป.6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ 12 บ้านแขม ต.หนองหมื่นถ่าน อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
6 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ