โรงเรียนบ้านโนนยางรัฐพัฒนา
จังหวัดร้อยเอ็ด...สิบเอ็ดประตูเมืองงาม เรืองนามพระสูงใหญ่ ผ้าไหมสาเกต บุญผะเหวดประเพณี มหาเจดีย์ชัยมงคล งา
.
ประยูร ขันแข็ง
แอดมินโรงเรียนบ้านโนนยางรัฐพัฒนา

สุดารัตน์ อุปวงศ์ษา
โรงเรียนบ้านโพนหิน
อุบล พรมมี
โรงเรียนบ้านโพนเดื่อโนนสวรรค์
สมบัติ สิมทอง
โรงเรียนยางคำวิทยา
บพิตร์ จันทรศรี
โรงเรียนดอนแฮดวิทยา
ปราณี ทองลือ
โรงเรียนบ้านฮ่องทราย

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านโนนยางรัฐพัฒนา
สังกัด   สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
ที่อยู่   หมู่ 3 ต.บ้านแจ้ง อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
มีพื้นที่ทั้งหมด 
17 ไร่ 3 งาน 45 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาลปีที่ 1 - ป.6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   บ้านโนนยาง ม.3 ต.บ้านแจ้ง อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
0 คน
จำนวนข้าราชการครู 
3 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
1 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
4 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 74.62%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านโนนยางรัฐพัฒนา ,

ภาพโรงเรียน

 


สุนันทา สิทธิสาร
แอดมินเขต สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2

สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3

โรงเรียนบ้านท่าหลวง
สพป.นครราชสีมา เขต 7

โรงเรียนบ้านวังแสง
สพป.มหาสารคาม เขต 1

โรงเรียนบ้านใหญ่
สพป.พังงา

โรงเรียนบ้านปากคลอง
สพป.พังงา


Powered By www.thaieducation.net