โรงเรียนบ้านท่าค้อ
จังหวัดร้อยเอ็ด...สิบเอ็ดประตูเมืองงาม เรืองนามพระสูงใหญ่ ผ้าไหมสาเกต บุญผะเหวดประเพณี มหาเจดีย์ชัยมงคล งา
.
อารีรัตน์ ลักษณะงาม
แอดมินโรงเรียนบ้านท่าค้อ

อรทัย บุญสองชั้น
โรงเรียนบ้านตาหยวก(ประชาสงเคราะห์)
โสรยา พาหวิน
โรงเรียนบ้านหนองผือโนนค้อ
พรสวรรค์ ดุสอน
โรงเรียนบ้านธาตุจอมศรี
สุวิชา ดีสองชั้น
โรงเรียนบ้านค้อโนนสว่าง
เยาวลักษณ์ จันทร์ขอนแก่น
โรงเรียนน้ำคำใหญ่วิทยา

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านท่าค้อ
สังกัด   สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
ที่อยู่   หมู่ 4 ต.บ้านแจ้ง อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
มีพื้นที่ทั้งหมด 
13 ไร่ 0 งาน 89 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาลปีที่ 1 - ป.6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   บ้านท่าค้อ ม.4 ต.บ้านแจ้ง อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
2 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
0 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
4 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 74.32%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านท่าค้อ ,

ภาพโรงเรียน

 


สุนันทา สิทธิสาร
แอดมินเขต สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2

สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3

โรงเรียนบ้านหนองระนาม
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3

โรงเรียนบ้านทับช้าง
สพป.ชุมพร เขต 2

โรงเรียนวัดหนองทราย
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3

โรงเรียนเจริญใจ
สพป.พะเยา เขต 1


Powered By www.thaieducation.net