โรงเรียนชีโหล่นวิทยา
จังหวัดร้อยเอ็ด...สิบเอ็ดประตูเมืองงาม เรืองนามพระสูงใหญ่ ผ้าไหมสาเกต บุญผะเหวดประเพณี มหาเจดีย์ชัยมงคล งา
.
สาธิตา มะลิสาร
แอดมินโรงเรียนชีโหล่นวิทยา

สว่างจิต พลรัตน์
โรงเรียนบ้านหนองย่างงัว
ธันยพร สุริโย
โรงเรียนโนนไทยวิทยาคาร
ธีราพร ช่อรักษ์
โรงเรียนบ้านโนนจาน(ปทุมรัตต์)
กนกพรรณ บุตรสิงห์
โรงเรียนบ้านสวนปอ
กุณฑล นนทมา
โรงเรียนบ้านน้ำคำน้อย

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   ชีโหล่นวิทยา
สังกัด   สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
ที่อยู่   129 หมู่ 6 ตำบลบ้านแจ้ง อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด 45160
มีพื้นที่ทั้งหมด 
16 ไร่ 1 งาน 36 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนต้น
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   129 หมู่ 6 ตำบลบ้านแจ้ง อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด 45160
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
16 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
2 คน
อื่น ๆ 
1 คน
รวม 
20 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2561
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 74.62%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน ชีโหล่นวิทยา ,

ภาพโรงเรียน

 


สุนันทา สิทธิสาร
แอดมินเขต สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2

สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3

โรงเรียนชุมชนบ้านกลางนาโน
สพป.สกลนคร เขต 3

โรงเรียนวัดเทพรัตนวนาราม
สพป.ชัยนาท

โรงเรียนมัชฌิมวิทยา
สพป.ระนอง

โรงเรียนบ้านน้ำลาด
สพป.น่าน เขต 2


Powered By www.thaieducation.net