โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก(สุวรรณภูมิ)
จังหวัดร้อยเอ็ด...สิบเอ็ดประตูเมืองงาม เรืองนามพระสูงใหญ่ ผ้าไหมสาเกต บุญผะเหวดประเพณี มหาเจดีย์ชัยมงคล งา
.
อุษณา ศรีโพนทอง
แอดมินโรงเรียนบ้านขี้เหล็ก(สุวรรณภูมิ)

นัฐกาล ศรีนวลจันทร์
โรงเรียนบ้านไทรทอง
มณีจันทร์ บึงลอย
โรงเรียนบ้านจานเหนือคุยแต้โนนรัง
ทักขิณัญ ศรีกู่กา
โรงเรียนบ้านขัดเค้า
เย็นใจ ชลาชัย
โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส(ผดุงวิทยาคาร)
บานเย็น คำสวาสดิ์
โรงเรียนบ้านดอนแคน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านขี้เหล็ก(สุวรรณภูมิ)
สังกัด   สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
ที่อยู่   โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก ตั้งอยู่ หมู่ที่ ๑๑ บ้านขี้เหล็ก ตำบล ห้วยหินลาด อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
มีพื้นที่ทั้งหมด 
9 ไร่ 0 งาน 80 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 1 ถึง ประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก ตั้งอยู่ หมู่ที่ ๑๑ บ้านขี้เหล็ก ตำบล ห้วยหินลาด อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
1 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
2 คน
อื่น ๆ 
2 คน
รวม 
6 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2560
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 74.32%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านขี้เหล็ก(สุวรรณภูมิ) ,

ภาพโรงเรียน

 


สุนันทา สิทธิสาร
แอดมินเขต สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2

สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3

โรงเรียนบ้านเชียงคาน "วิจิตรวิทยา"
สพป.เลย เขต 1

โรงเรียนบ้านตำหนัง
สพป.พังงา

โรงเรียนบ้านหัวแข้
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนวัดบ้านนา
สพป.พิจิตร เขต 1


Powered By www.thaieducation.net