โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม
จังหวัดร้อยเอ็ด...สิบเอ็ดประตูเมืองงาม เรืองนามพระสูงใหญ่ ผ้าไหมสาเกต บุญผะเหวดประเพณี มหาเจดีย์ชัยมงคล งา
.
แอดมินโรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
โรงเรียนบ้านหนองสำราญหนองเรือ
โรงเรียนบ้านโพนทอง
โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรีหัวงัว
โรงเรียนบ้านสีเสียด

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   พนาลัยวิทยาเสริม
สังกัด   สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
ที่อยู่   259 หมู่ที่ 4 ถนนจิตตะยโศธร ตำบล แวง อำเภอ โพนทอง จังหวัด ร้อยเอ็ด 45110
มีพื้นที่ทั้งหมด 
16 ไร่ 1 งาน 14 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 2 ถึง ชั้น ป.6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   เขตเทศบาลตำบลโพนทอง
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
23 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
2 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
27 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562
2563

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
3.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561 87.27%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน
2562
เช็คการส่งงาน
2563
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน พนาลัยวิทยาเสริม ,

ภาพโรงเรียน

 


แอดมินเขต สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3

สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 7
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2

โรงเรียนบ้านนาโม้
สพป.เลย เขต 1

โรงเรียนวัดนิโครธาราม
สพป.พังงา

โรงเรียนบ้านเซือม
สพป.สกลนคร เขต 3


Powered By www.thaieducation.net