โรงเรียนดอนโมงสัมพันธ์ปลาคูณม่วงน้อย
จังหวัดร้อยเอ็ด...สิบเอ็ดประตูเมืองงาม เรืองนามพระสูงใหญ่ ผ้าไหมสาเกต บุญผะเหวดประเพณี มหาเจดีย์ชัยมงคล งา
.
วิไรวรรณ รสชา
แอดมินโรงเรียนดอนโมงสัมพันธ์ปลาคูณม่วงน้อย

อุษณา ศรีโพนทอง
โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก(สุวรรณภูมิ)
สมบัติ สิมทอง
โรงเรียนยางคำวิทยา
กรองทิพย์ เศรษโฐ
โรงเรียนบ้านหัวหนองแวง(สามัคคีราษฎร์บำรุง)
อุมาพร เตชปัญญาสิริ
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
โสรยา พาหวิน
โรงเรียนบ้านหนองผือโนนค้อ

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   ดอนโมงสัมพันธ์ปลาคูณม่วงน้อย
สังกัด   สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
ที่อยู่   หมู่ 3 ต.ท่าหาดยาว อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด 45240
มีพื้นที่ทั้งหมด 
14 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล-มัธยมต้น
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ 3 ต.ท่าหาดยาว อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด 45240
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
15 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
4 คน
อื่น ๆ 
-1 คน
รวม 
19 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2560
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 74.32%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน ดอนโมงสัมพันธ์ปลาคูณม่วงน้อย ,

ภาพโรงเรียน

 


สุนันทา สิทธิสาร
แอดมินเขต สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2

สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3

โรงเรียนบ้านทรายแก้ว
สพป.ยะลา เขต 2

โรงเรียนบ้านตึ๊ด
สพป.น่าน เขต 2

โรงเรียนวัดโพธิ์ทัยมณี (ศิริพรรณพิทยา)
สพป.เพชรบุรี เขต 1

โรงเรียนบ้านป่าหวัง
สพป.ยะลา เขต 2


Powered By www.thaieducation.net