โรงเรียนบ้านคูเมือง
จังหวัดร้อยเอ็ด...สิบเอ็ดประตูเมืองงาม เรืองนามพระสูงใหญ่ ผ้าไหมสาเกต บุญผะเหวดประเพณี มหาเจดีย์ชัยมงคล งา
.
อุไรวรรณ ทูลแก้ว
แอดมินโรงเรียนบ้านคูเมือง

ภัทรพร มะลิซ้อน
โรงเรียนบ้านหนองส้าวโพนงอย
เอมอร พลโคกก่อง
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
เสกอนันต์ รุจิธนวิตพงศ์
โรงเรียนบ้านหัวนา(พนมไพร)
มุกดา กุลสุวรรณ
โรงเรียนบ้านน้ำคำ(อาจสามารถ)
กมลฉันท์ สุมาลี
โรงเรียนบ้านแวงวังเซียม

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านคูเมือง
สังกัด   สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
ที่อยู่   บ้านศรีคูเมือง หมู่ที่ 9 ตำบลคูเมือง อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด 45220
มีพื้นที่ทั้งหมด 
12 ไร่ 2 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล2-มัธยมศึกษาปีที่ 3
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   บ้านศรีคูเมือง หมู่ที่ 9 ตำบลคูเมือง อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด 45220
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
14 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
5 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
20 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 74.32%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านคูเมือง ,

ภาพโรงเรียน

 


สุนันทา สิทธิสาร
แอดมินเขต สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2

สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3

โรงเรียนสามัคคีวัฒนา
สพป.ชุมพร เขต 2

โรงเรียนบ้านจอมทอง
สพป.มหาสารคาม เขต 3

โรงเรียนวัดแหลมทอง
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1

โรงเรียนอนุบาลภูกามยาว
สพป.พะเยา เขต 1


Powered By www.thaieducation.net