โรงเรียนบ้านน้ำคำน้อยวิทยา
จังหวัดร้อยเอ็ด...สิบเอ็ดประตูเมืองงาม เรืองนามพระสูงใหญ่ ผ้าไหมสาเกต บุญผะเหวดประเพณี มหาเจดีย์ชัยมงคล งา
.
ทิพยธิดา พวงศรีเคน
แอดมินโรงเรียนบ้านน้ำคำน้อยวิทยา

หนูเจียม พาจะโปะ
โรงเรียนหนองบัวคุรุประชาสรรค์
จันทร์สุดา บุ่นวันนา
โรงเรียนบ้านคูฟ้า
ลาวัลย์ ปะเสทะกัง
โรงเรียนบ้านยางเฌอ(วีรชนอุทิศ)
ปิ่น แก้วพยงค์
โรงเรียนบ้านหนองแวง(สุวรรณภูมิ)
ไพรวัลย์ สิงห์แฮด
โรงเรียนบ้านค้อแสนสี

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านน้ำคำน้อยวิทยา
สังกัด   สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
ที่อยู่   ม.6 ต.สระคู อ.สุวรรณภูมิ
มีพื้นที่ทั้งหมด 
8 ไร่ 1 งาน 1 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อบ.1- ป.6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   ม.6 ต.สระคู อ.สุวรรณภูมิ
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
0 คน
จำนวนข้าราชการครู 
1 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
0 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
1 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 74.55%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านน้ำคำน้อยวิทยา ,

ภาพโรงเรียน

 


สุนันทา สิทธิสาร
แอดมินเขต สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2

สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3

โรงเรียนบ้านทรายทอง
สพป.ชุมพร เขต 2

โรงเรียนปางกุ่มวิทยา
สพป.ลำปาง เขต 2

โรงเรียนบ้านตรอย
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3

โรงเรียนบ้านหนองรี
สพป.เพชรบุรี เขต 1


Powered By www.thaieducation.net