โรงเรียนโสภาพพิทยาภรณ์
จังหวัดร้อยเอ็ด...สิบเอ็ดประตูเมืองงาม เรืองนามพระสูงใหญ่ ผ้าไหมสาเกต บุญผะเหวดประเพณี มหาเจดีย์ชัยมงคล งา
.
แอดมินโรงเรียนโสภาพพิทยาภรณ์

โรงเรียนบ้านหนองอ่างดอกรัก
โรงเรียนบ้านสำราญ
โรงเรียนบ้านห้างหว้า(คุรุรัฐประชาสรรค์)
โรงเรียนบ้านเด่นราษฎร์
โรงเรียนบ้านสูงยาง

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   โสภาพพิทยาภรณ์
สังกัด   สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
ที่อยู่   หมู่ 21 ต.สระคู อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
มีพื้นที่ทั้งหมด 
0 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ชั้นอนุบาล 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
11 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ