โรงเรียนบ้านเหล่าติ้ว
จังหวัดร้อยเอ็ด...สิบเอ็ดประตูเมืองงาม เรืองนามพระสูงใหญ่ ผ้าไหมสาเกต บุญผะเหวดประเพณี มหาเจดีย์ชัยมงคล งา
.
ศิริ ใจละม่อม
แอดมินโรงเรียนบ้านเหล่าติ้ว

จิตรจำนงค์ สังเฉวก
โรงเรียนเมืองอาจสามารถ
ไชยยา จุมพลา
โรงเรียนหนองหญ้ารังกาหนองส่วยดอนดู่
จุฬารัตน์ ลาภา
โรงเรียนวัดแจ่มอารมณ์
วิภาดา สูงห้างหว้า
โรงเรียนบ้านหนองหมื่นถ่าน
พรรณี บุตรหินกอง
โรงเรียนบ้านมะกอก

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านเหล่าติ้ว
สังกัด   สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
ที่อยู่   หมู่ที่่ 7 ต.บ่อพันขัน อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
มีพื้นที่ทั้งหมด 
18 ไร่ 1 งาน 38 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อบ.1-ม.3
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ที่่ 7 ต.บ่อพันขัน อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
13 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
3 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
18 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2560
ได้รับจัดสรรปี 2560
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2560
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 74.32%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านเหล่าติ้ว ,

ภาพโรงเรียน

 


สุนันทา สิทธิสาร
แอดมินเขต สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2

สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3

โรงเรียนบ้านคลองสำราญ
สพป.สุโขทัย เขต 2

โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงกลม
สพป.เลย เขต 1

โรงเรียนบ้านเมืองหมี
สพป.หนองคาย เขต 1

โรงเรียนบ้านผำ
สพป.มหาสารคาม เขต 3


Powered By www.thaieducation.net