โรงเรียนผักเผ็ดจ้อก้อน้อยคูขาม
จังหวัดร้อยเอ็ด...สิบเอ็ดประตูเมืองงาม เรืองนามพระสูงใหญ่ ผ้าไหมสาเกต บุญผะเหวดประเพณี มหาเจดีย์ชัยมงคล งา
.
แอดมินโรงเรียนผักเผ็ดจ้อก้อน้อยคูขาม

โรงเรียนจตุรคามพัฒนา
โรงเรียนบ้านดงเย็น
โรงเรียนบ้านหนองผือโนนค้อ
โรงเรียนบ้านสูงยาง
โรงเรียนบ้านนกเหาะ

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   ผักเผ็ดจ้อก้อน้อยคูขาม
สังกัด   สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
ที่อยู่   หมู่ที่ 16 หมู่บ้านผักเผ็ด ตำบลน้ำคำ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 45130
มีพื้นที่ทั้งหมด 
10 ไร่ 4 งาน 53 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ระดับก่อนประถมศึกษา ถึง ระดับชั้นประถมศึกษา
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ที่ 16 หมู่บ้านผักเผ็ด ตำบลน้ำคำ อำเภอสุวรรณภูมิ
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
9 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
2 คน
อื่น ๆ 
2 คน
รวม 
14 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562
2563

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
3.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562
เช็คการส่งงาน
2563
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน ผักเผ็ดจ้อก้อน้อยคูขาม 15.74703 , 103.82122

ภาพโรงเรียน

 


แอดมินเขต สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2

สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3

โรงเรียนบ้านผาตั้ง
สพป.หนองคาย เขต 1

โรงเรียนบ้านโคกตก
สพป.สงขลา เขต 3

โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง
สพป.ระนอง

โรงเรียนบ้านโคกกี่
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2


Powered By www.thaieducation.net