โรงเรียนบ้านโพนยานาง
จังหวัดร้อยเอ็ด...สิบเอ็ดประตูเมืองงาม เรืองนามพระสูงใหญ่ ผ้าไหมสาเกต บุญผะเหวดประเพณี มหาเจดีย์ชัยมงคล งา
.
แอดมินโรงเรียนบ้านโพนยานาง

โรงเรียนบ้านน้ำคำน้อยวิทยา
โรงเรียนบ้านดงเมืองจอก
โรงเรียนบ้านชะโดเหล่าบึงแก้ว
โรงเรียนบ้านโพนเดื่อโนนสวรรค์
โรงเรียนบ้านหนองไศล

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านโพนยานาง
สังกัด   สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
ที่อยู่   หม่9 ต.นาใหญ่ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
มีพื้นที่ทั้งหมด 
15 ไร่ 1 งาน 17 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ระดับปฐมวัย , ระดับประถมศึกษา
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หม่9 ต.นาใหญ่ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
0 คน
จำนวนข้าราชการครู 
1 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ