โรงเรียนบ้านดอนแคน
จังหวัดร้อยเอ็ด...สิบเอ็ดประตูเมืองงาม เรืองนามพระสูงใหญ่ ผ้าไหมสาเกต บุญผะเหวดประเพณี มหาเจดีย์ชัยมงคล งา
.
แอดมินโรงเรียนบ้านดอนแคน

โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
โรงเรียนบ้านจานเหนือคุยแต้โนนรัง
โรงเรียนบ้านดอนแดง(หนองฮี)
โรงเรียนบ้านเม็กหางเหย
โรงเรียนบ้านยางเครือด่านน้อย

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านดอนแคน
สังกัด   สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
ที่อยู่    ม. 2 ต.ทุ่งกุลา อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
มีพื้นที่ทั้งหมด 
14 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   ม. 2 ต.ทุ่งกุลา อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
0 คน
จำนวนข้าราชการครู 
1 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ