โรงเรียนปัญจคามประชาสรรค์
จังหวัดร้อยเอ็ด...สิบเอ็ดประตูเมืองงาม เรืองนามพระสูงใหญ่ ผ้าไหมสาเกต บุญผะเหวดประเพณี มหาเจดีย์ชัยมงคล งา
.
แอดมินโรงเรียนปัญจคามประชาสรรค์

โรงเรียนบ้านท่าค้อ
โรงเรียนบ้านหนองมะเขือบัวแดงน้อย
โรงเรียนบ้านผำโนนสว่าง
โรงเรียนบ้านงูเหลือม
โรงเรียนไตรราษฎร์วิทยา

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   ปัญจคามประชาสรรค์
สังกัด   สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
ที่อยู่   หมู่ที่2 ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด
มีพื้นที่ทั้งหมด 
5 ไร่ 2 งาน 83 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาลปีที่ 2 -ประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   บ้านหนองผือ
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
9 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
1 คน
อื่น ๆ 
2 คน
รวม 
14 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
3.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน ปัญจคามประชาสรรค์ 16.001616 , 103.689801

ภาพโรงเรียน

 


แอดมินเขต สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2

สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3

โรงเรียนวัดบ้านหินตั้ง
สพป.นครราชสีมา เขต 7

โรงเรียนวัดกรงทอง
สพป.สุโขทัย เขต 2

โรงเรียนบ้านคุระ
สพป.พังงา

โรงเรียนวัดหนองจิก
สพป.ชัยนาท


Powered By www.thaieducation.net