โรงเรียนชุมชนบ้านโคกทม(พิศิษฐ์พิทยาคาร)
จังหวัดร้อยเอ็ด...สิบเอ็ดประตูเมืองงาม เรืองนามพระสูงใหญ่ ผ้าไหมสาเกต บุญผะเหวดประเพณี มหาเจดีย์ชัยมงคล งา
.
พัณณ์ชิตา เดชวี
แอดมินโรงเรียนชุมชนบ้านโคกทม(พิศิษฐ์พิทยาคาร)

วราภรณ์ หัวหนองหาร
โรงเรียนบ้านวารีสวัสดิ์วิทยา
สุภาวดี วงสาโท
โรงเรียนบ้านดงครั่งน้อย
รุ่งกานต์ ร่มไทรทอง
โรงเรียนบ้านหนองแล้ง
จีรวรรณ เลิศพันธ์
โรงเรียนบ้านเม็กหางเหย
นวลจันทร์ สุจริต
โรงเรียนบ่อพันขันวิทยา

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   ชุมชนบ้านโคกทม(พิศิษฐ์พิทยาคาร)
สังกัด   สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
ที่อยู่   บ้านโคกทม หมู่ที่ 2 ตำบลบัวแดง อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด 45190
มีพื้นที่ทั้งหมด 
18 ไร่ 2 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ระดับปฐมวัยถึงมัธยมศึกษาตอนต้น
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   บ้านโคกทม หมู่ที่ 2 ตำบลบัวแดง อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด 45190
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
13 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
3 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
18 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2560
ได้รับจัดสรรปี 2561
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2560
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 74.62%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน ชุมชนบ้านโคกทม(พิศิษฐ์พิทยาคาร) ,

ภาพโรงเรียน

 


สุนันทา สิทธิสาร
แอดมินเขต สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2

สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3

โรงเรียนบ้านหนองสนมพะลาน
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนบ้านหนองบึง
สพป.มหาสารคาม เขต 2

โรงเรียนบ้านสระแคน
สพป.มหาสารคาม เขต 2

โรงเรียนวัดจันทน์
สพป.ชัยนาท


Powered By www.thaieducation.net