โรงเรียนบ้านจานเหนือคุยแต้โนนรัง
จังหวัดร้อยเอ็ด...สิบเอ็ดประตูเมืองงาม เรืองนามพระสูงใหญ่ ผ้าไหมสาเกต บุญผะเหวดประเพณี มหาเจดีย์ชัยมงคล งา
.
มณีจันทร์ บึงลอย
แอดมินโรงเรียนบ้านจานเหนือคุยแต้โนนรัง

อุทัย ถนอมพล
โรงเรียนจานเตยวิทยาประชาสรรค์
ผดุงเกียรติ วังหนองหว้า
โรงเรียนบ้านมหิงษาราม
เย็นใจ ชลาชัย
โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส(ผดุงวิทยาคาร)
เพ็ญศรี ต้นทัพไทย
โรงเรียนทุ่งหมื่นทุ่งแสนพิทยาคม
มาลัยรัตน์ ทันศรี
โรงเรียนบ้านดงครั่งใหญ่

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านจานเหนือคุยแต้โนนรัง
สังกัด   สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
ที่อยู่   หมู่ที่ 3 ต.บัวแดง อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด
มีพื้นที่ทั้งหมด 
8 ไร่ 0 งาน 94 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล1 -ประถมศึกษาปีท่ี 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ที่ 3 ต.บัวแดง อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
7 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
2 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
10 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 74.32%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านจานเหนือคุยแต้โนนรัง ,

ภาพโรงเรียน

 


สุนันทา สิทธิสาร
แอดมินเขต สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2

สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3

โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3

โรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์
สพป.ชัยภูมิ เขต 2

โรงเรียนบ้านแม่ทุเลาใน
สพป.สุโขทัย เขต 2

โรงเรียนบ้านดอนดู่
สพป.สกลนคร เขต 2


Powered By www.thaieducation.net