โรงเรียนบ้านศรีอรุณ
จังหวัดมหาสารคาม...พุทธมณฑลอีสาน ถิ่นฐานอารยธรรม ผ้าไหมล้ำเลอค่า ตักสิลานคร
.
คมสัน คำโทน
แอดมินโรงเรียนบ้านศรีอรุณ

จุฬารัตน์ สินธุบัว
โรงเรียนบ้านหญ้าขาว
ลำดวน ไชยพิเดช
โรงเรียนบ้านโจดบัวบาน
อรพินท์ นิลนนท์
โรงเรียนบ้านเหล่าหนองแคน
รุจิวัลย์ นามวงษา
โรงเรียนบ้านม่วงน้อย
ดาวะดี เนื่องโพนงาม
โรงเรียนบ้านหนองโดน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านศรีอรุณ
สังกัด   สพป.มหาสารคาม เขต 3
ที่อยู่    บ้านศรีอรุณ หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองแวง อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม
มีพื้นที่ทั้งหมด 
13 ไร่ 3 งาน 33 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   นักเรียนชั้นอนุบาลถึงนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   บ้านศรีอรุณ
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
2 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
2 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
5 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
3.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.มหาสารคาม เขต 3 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านศรีอรุณ ,

ภาพโรงเรียน

 


สุภาวดี แสนภักดี
แอดมินเขต สพป.มหาสารคาม เขต 3

สพป.มหาสารคาม เขต 1
สพป.มหาสารคาม เขต 2
สพป.มหาสารคาม เขต 3

โรงเรียนบ้านโนนคัดเค้าคุยกอก
สพป.มหาสารคาม เขต 3

โรงเรียนบ้านอิสานเศรษฐกิจ
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนวัดเตาปูน
สพป.สระบุรี เขต 2

โรงเรียนวัดจรเข้เผือก
สพป.กาญจนบุรี เขต 1


Powered By www.thaieducation.net