โรงเรียนบ้านบ่อแกบ่อทอง
จังหวัดมหาสารคาม...พุทธมณฑลอีสาน ถิ่นฐานอารยธรรม ผ้าไหมล้ำเลอค่า ตักสิลานคร
.
ระเบียบ บุรีมาศ
แอดมินโรงเรียนบ้านบ่อแกบ่อทอง

วลัยรัตน์ โคตรสีเขียว
โรงเรียนบ้านโนนสะอาด
นิวัฒน์ แสนมานิตย์
โรงเรียนบ้านคุยเชือก
นภาพร พลบำรุง
โรงเรียนบ้านขีหนองจิก
นิคม ชุมเชิงกาญจน์
โรงเรียนบ้านโนนคัดเค้าคุยกอก
ปานฤทัย ภูรี
โรงเรียนบ้านผักแว่น

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านบ่อแกบ่อทอง
สังกัด   สพป.มหาสารคาม เขต 3
ที่อยู่   หมู่ที่ 4 บ้านบ่อแก ตำบลเลิงแฝก อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม 44130
มีพื้นที่ทั้งหมด 
22 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ที่4บ้านบ่อแก ตำบลเลิงแฝก อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
4 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
-1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
1 คน
อื่น ๆ 
3 คน
รวม 
8 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.มหาสารคาม เขต 3 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านบ่อแกบ่อทอง 16.018921 , 102.995554

ภาพโรงเรียน

 


สุภาวดี แสนภักดี
แอดมินเขต สพป.มหาสารคาม เขต 3

สพป.มหาสารคาม เขต 1
สพป.มหาสารคาม เขต 2
สพป.มหาสารคาม เขต 3

โรงเรียนหินโงมวิทยา
สพป.หนองคาย เขต 1

โรงเรียนบ้านหัวแข้
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนบ้านเสาวัด
สพป.สกลนคร เขต 3

โรงเรียนบ้านสงเปลือยโพธิ์สระแก้ว
สพป.มหาสารคาม เขต 1


Powered By www.thaieducation.net