โรงเรียนบ้านเลิงแฝกบัวแก้ว
จังหวัดมหาสารคาม...พุทธมณฑลอีสาน ถิ่นฐานอารยธรรม ผ้าไหมล้ำเลอค่า ตักสิลานคร
.
แอดมินโรงเรียนบ้านเลิงแฝกบัวแก้ว

โรงเรียนบ้านหนองกุงวันดีประชาสรรค์
โรงเรียนบ้านทิพโสต
โรงเรียนหินแห่เสริมศิลป์
โรงเรียนจินดาอารมณ์
โรงเรียนบ้านโนนสะอาดหนองหญ้าม้าโคกสี

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านเลิงแฝกบัวแก้ว
สังกัด   สพป.มหาสารคาม เขต 3
ที่อยู่    60 หมู่ 13 ต. เลิงแฝก อ.กุดรัง จ. มหาสารคาม
มีพื้นที่ทั้งหมด 
38 ไร่ 3 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน    อนุบาล 2 - ประถมศึกษาปีท่ี่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน    60 หมู่ 13 บ้านเลิงแฝก ต. เลิงแฝก อ.กุดรัง
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
9 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ