โรงเรียนบ้านเลิงแฝกบัวแก้ว
จังหวัดมหาสารคาม...พุทธมณฑลอีสาน ถิ่นฐานอารยธรรม ผ้าไหมล้ำเลอค่า ตักสิลานคร
.
พรเพ็ญ บุษบง
แอดมินโรงเรียนบ้านเลิงแฝกบัวแก้ว

รจรินทร์ คุณแสง
โรงเรียนบ้านโนนราษีโคกล่าม
วิภารัตน์ อุตทะสิงห์
โรงเรียนบ้านโนนเมืองประชาสรรค์
เพียงธาร บุตรลานช้าง
โรงเรียนบ้านหนองไห
สุรศักดิ์ ตุลาเนตร
โรงเรียนบ้านเหล่าพ่อหา
ดวงฤทัย ดอนไชยสีหา
โรงเรียนบ้านดอนสันติ

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านเลิงแฝกบัวแก้ว
สังกัด   สพป.มหาสารคาม เขต 3
ที่อยู่    60 หมู่ 13 ต. เลิงแฝก อ.กุดรัง จ. มหาสารคาม
มีพื้นที่ทั้งหมด 
38 ไร่ 3 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน    อนุบาล 2 - ประถมศึกษาปีท่ี่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน    60 หมู่ 13 บ้านเลิงแฝก ต. เลิงแฝก อ.กุดรัง
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
9 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
0 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
11 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2560
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2560
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.มหาสารคาม เขต 3 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านเลิงแฝกบัวแก้ว ,

ภาพโรงเรียน

 


สุภาวดี แสนภักดี
แอดมินเขต สพป.มหาสารคาม เขต 3

สพป.มหาสารคาม เขต 1
สพป.มหาสารคาม เขต 2
สพป.มหาสารคาม เขต 3

โรงเรียนบ้านตรอย
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเลี้ยงโคนม
สพป.สระบุรี เขต 2

โรงเรียนบ้านสร้างม่วงส้มเสี้ยว
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนบ้านตะเคียนบังอีง
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3


Powered By www.thaieducation.net